Somnambulismus – náměsíčnictví

Somnambulismus (česky náměsíčnost) je spánková porucha, při níž postižený během spánku vstane z postele a prochází se. Jedním z důvodů pohybu dotyčného je neparalyzování příčně pruhovaného svalstva – za to je odpovědná část mozku zvaná Varolův most. K náměsíčnosti zpravidla dochází během NREM spánku.

Opakem náměsíčnosti je spánková paralýza, kdy je mozek již probuzen, ale svalstvo je stále paralyzováno, takže se člověk cítí jako ochrnutý.

Léčba náměsíčnictví a jak si mohu pomoci sám
Pokud je vysloveno podezření na náměsíčnost, je zpravidla postižená osoba odeslána do spánkové laboratoře, kde je provedeno tzv. polysomnografické vyšetření. To sestává z několika různých vyšetřeních prováděných na základě snímání elektrických aktivit během spánku. Řadí se mezi ně elektroencefalogram (EEG) – snímání elektrické aktivity mozku, elektromyogram (EMG) – snímání elektrické aktivity svalů brady a elektrookulogram (EOG) – snímání pohybů očních bulbů během spánku. Tato vyšetření jsou ještě doplněna videozáznamem průběhu spánku a záznamem o dechové aktivitě behěm spánku. Velmi přínosná je také tzv. aktinografie, což je vyšetření sledující pohyb pacienta během spánku.

Po potvrzení diagnózy somnambulismu je doporučeno pacientovi a jeho okolí několik opatření. Mezi ně patří například odstranění ostrých a nebezpečných předmětu z okolí pacientovy postele. Dále pak zamykání dveří na noc nebo alespoň znesnadnění jejich průchodu. Krátké spánky během dne mohou být taktéž velice účinné, neboť snižují výskyt hlubokých spánkových stádií během noci, kdy se náměsíčnictví projevuje.